polityka ochrony prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Wstęp

 1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni, zwany dalej KW Szymona Hołowni, dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony www.holownia2020.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz by szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez KW Szymona Hołowni z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez KW Szymona Hołowni. W Polityce uregulowano:
  • rodzaje danych osobowych gromadzonych przez KW Szymona Hołowni,
  • sposób wykorzystania tych danych,
  • prawa osób, których dane są przetwarzane przez KW Szymona Hołowni,
  • kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
  • środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
  • sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez KW Szymona Hołowni,
  • stosowane przez KW Szymona Hołowni środki i metody ochrony danych osobowych,
  • informacje dotyczące plików cookies.
 4. KW Szymona Hołowni przetwarza dane osobowe w szczególności w celu nawiązywania kontaktów bezpośrednich, dystrybucji materiałów prasowych i informacji przygotowanych przez biuro prasowe KW Szymona Hołowni, w zakresie w jakim działanie takie nie wymaga odrębnej zgody osoby, której dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z Polityką i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. KW Szymona Hołowni udostępnia Politykę na stronie www.holownia2020.pl, media.holownia2020.pl oraz w siedzibie KW Szymona Hołowni przy ul. Dobrej 5 lok., 00-384 Warszawa. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Polityki, utrwalić ją, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

I. Podstawowe pojęcia

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która korzysta ze strony www.holownia2020.pl, w szczególności z oferowanych za jej pośrednictwem usług newsletter lub formularza rejestracyjnego, a w przypadku osób fizycznych osoba, której dane osobowe przetwarza KW Szymona Hołowni w związku z korzystaniem przez nią ze strony www.holownia2020.pl.

II. KW Szymona Hołowni jako Administrator Danych Osobowych

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni, zwany KW Szymona Hołowni, ul. Dobra 5 lok. 5 00-384 Warszawa, e-mail: rodo@holownia2020.pl.

III. Zasady zbierania danych osobowych przez KW Szymona Hołowni

 1. KW Szymona Hołowni uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez KW Szymona Hołowni wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby) KW Szymona Hołowni wystosuje do takiej osoby, czy wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i informacja o Działalności Gospodarczej).
 2. KW Szymona Hołowni uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
  • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  • danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z KW Szymona Hołowni (dostarczanie nieodpłatnej usługi newsletter) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KW Szymona Hołowni, w szczególności określonych przepisami Kodeksu Wyborczego;
  • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze)

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych przez KW Szymona Hołowni

 1. KW Szymona Hołowni zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. KW Szymona Hołowni dokłada należytych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. KW Szymona Hołowni zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. KW Szymona Hołowni przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. KW Szymona Hołowni podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. KW Szymona Hołowni oświadcza, że:
  • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarza dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: KW Szymona Hołowni, jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez KW Szymona Hołowni.
 2. KW Szymona Hołowni prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. KW Szymona Hołowni oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

V. Cele przetwarzania danych osobowych przez KW Szymona Hołowni

1. Gromadzone przez KW Szymona Hołowni dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

  • realizacji usług za pośrednictwem strony media.holownia2020.pl w szczególności usługi newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na KW Szymona Hołowni, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność KW Szymona Hołowni, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do KW Szymona Hołowni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez KW Szymona Hołowni lub inną zawartą z KW Szymona Hołowni umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes KW Szymona Hołowni (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z KW Szymona Hołowni drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez KW Szymona Hołowni lub inną zawartą z KW Szymona Hołowni umową, KW Szymona Hołowni może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes KW Szymona Hołowni na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • zbierania danych osobowych w związku z działalnością KW Szymona Hołowni: w związku z prowadzoną działalnością KW Szymona Hołowni może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie KW Szymona Hołowni (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • szacowania ryzyka i udoskonalania działalności KW Szymona Hołowni (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes KW Szymona Hołowni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu KW Szymona Hołowni, co stanowi prawnie uzasadniony interes KW Szymona Hołowni w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego KW Szymona Hołowni;
  • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami KW Szymona Hołowni w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes KW Szymona Hołowni w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych lub promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej.

VI. Okres przechowywania danych osobowych przez KW Szymona Hołowni

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez KW Szymona Hołowni przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych przez KW Szymona Hołowni jest zależny od podstawy i celu przetwarzania tych danych. KW Szymona Hołowni informuje o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.
 2. KW Szymona Hołowni wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są przez KW Szymona Hołowni:
  • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
  • na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przechowywane do czasu jej cofnięcia,
  • z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii, będą przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Użytkownika
  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego będą przechowywane w terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa rachunkowego i podatkowego.
  • w celu świadczenia usług, będą przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez KW Szymona Hołowni zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

VII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez KW Szymona Hołowni

 1. KW Szymona Hołowni nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. KW Szymona Hołowni może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym na jego zlecenie, w szczególności w zakresie świadczenia usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych z działalnością KW Szymona Hołowni.
 3. KW Szymona Hołowni wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie na zlecenie KW Szymona Hołowni.

VIII. Prawa osób, których dane przetwarza KW Szymona Hołowni

 1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez KW Szymona Hołowni danych osobowych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jak również prawo dokonywania w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez KW Szymona Hołowni zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez KW Szymona Hołowni
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób KW Szymona Hołowni. W takich sytuacjach KW Szymona Hołowni dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 3. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od KW Szymona Hołowni ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez KW Szymona Hołowni oparty na realizacji jego uzasadnionego prawnie interesu.
 5. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył KW Szymona Hołowni oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony KW Szymona Hołowni. Jednakże KW Szymona Hołowni zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które KW Szymona Hołowni przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.
 6. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@holownia2020.pl.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez KW Szymona Hołowni danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.holownia2020.pl może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies. Korzystając ze strony www.holownia2020.pl Użytkownik zgadza się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony <www.holownia2020.pl>, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 2. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: aboutcookies.org. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną www.holownia2020.pl.
 3. KW Szymona Hołowni, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.holownia2020.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 4. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę <grocloin.com>. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.holownia2020.pl za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.holownia2020.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie aboutcookies.org.
 5. KW Szymona Hołowni wykorzystuje cookies trwałe wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.holownia2020.pl także po zakończeniu sesji przez Użytkownika. W przypadku plików sesyjnych są one przechowywane do końca danej sesji Użytkownika.
 6. KW Szymona Hołowni może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
  • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
  • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
  • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
  • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

7. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa www.holownia2020.pl może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od KW Szymona Hołowni np. Facebook.com, Twitter.com. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. KW Szymona Hołowni zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.holownia2020.pl, a które nie są własnością KW Szymona Hołowni ani nie podlegają jej kontroli, KW Szymona Hołowni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

X. Postanowienia dodatkowe

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie www.holownia2020.pl są przedmiotem praw ich właścicieli.
 2. Domena internetowa www.holownia2020.pl, logotypy, nazwa i Polityka stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. KW Szymona Hołowni nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników postanowień Polityki.

XI. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Zmiana Polityki może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych lub świadczenia usług realizowanych przez KW Szymona Hołowni, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących ww. procesów przez KW Szymona Hołowni.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie www.holownia2020.pl, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jej nowego brzmienia.